STRONA GŁÓWNA | MAPA STRONY | O NAS | KONTAKT    
- Fundusze Strukturalne
- Mechanizm Norweski & EOG
- Mechanizm Szwajcarski
- Inna pomoc
- Kalendarium


Mechanizm Norweski & EOGNorweski Mechanizm Finansowy
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Norweski Mechanizm Finansowy

Cel: Celem jest umocnienie dwustronnej współpracy pomiędzy Polską a Norwegią.

1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii

Cel: Zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych w środowisku, poprzez m.in. ochronę powietrza, wód powierzchniowych oraz racjonalną gospodarkę odpadami.

2. Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami

Cel: Promowanie i wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju wśród władz i społeczności.

3. Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast

Cel: Zachowanie i odbudowa europejskiego dziedzictwa kulturowego wraz z jego otoczeniem oraz wykreowanie narodowych produktów turystyki kulturowej w historycznych miastach Polski (w szczególności Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk).

4. Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych

Cel: Wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Dodatkowo wzmocnienie instytucjonalne społeczeństwa obywatelskiego poprzez wsparcie działalności sektora pozarządowego, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zasad równego statusu kobiet i mężczyzn.


5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem

Cel: Poprawa warunków życia poprzez m.in. programy promocji zdrowia i profilaktyki, poprawę jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia oraz zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

6. Badania naukowe

Cel: Wsparcie instytucji wdrażających wiedzą o najlepszych technologiach, które mogą być wykorzystane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.

7. Wdrażanie przepisów z Schengen, wsparcie Narodowych Planów Działania z Schengen oraz wzmacnianie sądownictwa

Cel: Zapewnienie odpowiednich standardów zabezpieczenia granicy lądowej, morskiej i powietrznej, zapewnienie wdrożenia przepisów z Schengen oraz wzrost bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa w obrębie Schengen, jak również zapewnienie systemów obsługi mieszanego ruchu migracyjnego na obszarze Schengen.


8. Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych

Cel: Wzmocnienie umiejętności i możliwości działania administracji szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego oraz innych jednostek odpowiedzialnych za wdrażanie i egzekwowanie prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska.

9. Polityka regionalna i działania transgraniczne

Cel: Poprawa komunikacji społecznej i współpracy transgranicznej mieszkańców i władz Polski z państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego i EFTA, państwami regionu Morza Bałtyckiego, jak również z państwami Europy Wschodniej graniczącymi z Polską: Białorusią, Federacją Rosyjską – Obwodem Kaliningradzkim i Ukrainą. Ponadto istotnym celem priorytetu będzie również promowanie rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym w Polsce.

10. Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire

Cel: Rozwijanie zdolności administracyjnych i instytucjonalnych w zakresie prawidłowego i terminowego wprowadzania w życie dorobku prawnego Wspólnoty, w tym przede wszystkim wsparcie administracji odpowiedzialnej za kształtowanie, wdrażanie tego prawa, jak i ocenę zgodności przyjmowanych krajowych rozwiązań legislacyjnych z prawem UE.Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Cel: Celem jest umocnienie dwustronnej współpracy pomiędzy Polską a krajami EFTA Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii

Cel: Zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych w środowisku, poprzez m.in. ochronę powietrza, wód powierzchniowych oraz racjonalną gospodarkę odpadami.

2. Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami

Cel: Promowanie i wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju wśród władz i społeczności.

3. Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast

Cel: Zachowanie i odbudowa europejskiego dziedzictwa kulturowego wraz z jego otoczeniem oraz wykreowanie narodowych produktów turystyki kulturowej w historycznych miastach Polski (w szczególności Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk).

4. Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych

Cel: Wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Dodatkowo wzmocnienie instytucjonalne społeczeństwa obywatelskiego poprzez wsparcie działalności sektora pozarządowego, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zasad równego statusu kobiet i mężczyzn.

5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem

Cel: Poprawa warunków życia poprzez m.in. programy promocji zdrowia i profilaktyki, poprawę jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia oraz zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

6. Badania naukowe

Cel: Wsparcie instytucji wdrażających wiedzą o najlepszych technologiach, które mogą być wykorzystane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.