STRONA GŁÓWNA | MAPA STRONY | O NAS | KONTAKT    
- Fundusze Strukturalne
- Mechanizm Norweski & EOG
- Mechanizm Szwajcarski
- Inna pomoc
- Kalendarium


Mechanizm Szwajcarski

W maju 2005 roku Szwajcarska Rada Federalna zdecydowała się przeznaczyć 1 bilion franków szwajcarskich (640 mln euro) na realizację projektów we wszystkich nowych państwach członkowskich UE.

Udział procentowy poszczególnych państw, dla których zostaną przyznane fundusze przedstawia się następująco:

 • Polska – 49%,
 • Węgry – 13,1%,
 • Litwa – 7,1%,
 • Słowacja – 6,7%,
 • Łotwa – 6,0%,
 • Estonia – 4,0%,
 • Cypr – 0,6%,
 • Malta – 0,3%.

Przyznane fundusze mają służyć zmniejszeniu przepaści ekonomicznej i społecznej występującej pomiędzy starymi i nowymi członkami UE. Zgodnie z podpisanym przez przedstawicieli Szwajcarii oraz UE porozumieniem zwanym Memorandum of Understanding, za priorytetowe uznano wsparcie następujących obszarów:

 • bezpieczeństwo, stabilność i reformy (m.in. rozbudowa wydajności administracyjnej; sposoby zabezpieczania granic; poprawa obsługiwanych spraw ze szczególnym uwzględnieniem kwestii imigracji i azylu; dostęp do informacji z zakresu prawa; modernizacja aparatu wymiaru sprawiedliwości; rozwój instytucji do walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną; bezpieczeństwo nuklearne; zapobieganie klęskom naturalnym; regionalne inicjatywy rozwoju w regionach mało korzystnych);
 • infrastruktura i środowisko (m.in. modernizacja zasadniczej infrastruktury dla wykorzystania energii i wody pitnej, utylizacji ścieków oraz usuwania śmieci; transport publiczny; poprawa warunków środowiska, redukcja szkodliwych emisji, rozwój i egzekwowanie standardów; usuwanie toksycznych odpadów, planowanie przestrzenne na poziomie miejskim, regionalnym i narodowym; różnorodność i ochrona natury);
 • promocja sektora prywatnego (rozwój sektora prywatnego z naciskiem na małe i średnie przedsiębiorstwa; poprawa dostępu do kapitału, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw na polu zarządzania i kierowania korporacyjnego; zachęcanie do uprawy ekologicznej; zachęcanie do produkcji przemysłowej pozostającej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju; poprawa regulacji sektora finansowego; ochrona własności intelektualnej);
 • rozwój ludzki i społeczny (rozbudowa wydajności administracji publicznej w celu wyrównania do poziomu europejskiego; szkolenie zawodowe i techniczne; badania i rozwój – programy wymiany akademickiej, stypendia, partnerstwo, współpraca w naukach stosowanych itp.; zdrowie – modernizacja szpitali, reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych itp.; współpraca bliźniacza pomiędzy miastami i gminami; wspieranie międzynarodowych inicjatyw rozwoju).

Planowany termin uruchomienia środków w ramach Mechanizmu Szwajcarskiego to rok 2007.