STRONA GŁÓWNA | MAPA STRONY | O NAS | KONTAKT    


- Przedsiębiorstwa
- JST
- NGO’s
- Szkoły i uczenie wyższe
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Jednostki Samorządu Terytorialnego są największym odbiorcą środków z funduszy unijnych. Wynika to przede wszystkim z roli, jaką pełnią w rozwoju gospodarczym regionów, tak na poziomie lokalnym jak i regionalnym. W związku z tym, to do nich właśnie należy przygotowanie najważniejszych projektów związanych z infrastrukturą, czyli budowa dróg, oczyszczalni ścieków, budowa, rozbudowa i bieżące wsparcie placówek edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, a także tworzenie stref gospodarczych oraz uzbrajanie terenu.Poza środkami inwestycyjnymi samorządy mogą pozyskiwać dotację na przedsięwzięcia nieinwestycyjne, czyli np. szkolenia z zakresu przeciwdziałania bezrobociu dla określonych grup społecznych, fundusze stypendialne, promocja przedsiębiorczości. Fundusze unijne mają pomóc samorządom w podnoszeniu aktywności gospodarczej i zamożności mieszkańców.

Instytut Innowacji i Biznesu:


 • udziela informacji na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Strukturalnych, Mechanizmów Finansowych oraz z innych źródeł,
 • doradza przy wyborze odpowiedniego programu pomocowego,
 • pomaga przy przygotowaniu projektu,
 • sporządza wniosek do instytucji przyznającej dotację,
 • sporządza wymagane załączniki do wniosku (biznes plan, studium wykonalności),
 • pomaga przy przygotowaniu pozostałych załączników,
 • sporządza sprawozdania okresowe i końcowe potrzebne do rozliczenia projektu.

Programy pomocowe dostępne dla jednostek samorządu terytorialnego:


 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,
 • Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
 • Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich,
 • Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich,
 • Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb,
 • Norweski Mechanizm Finansowy,
 • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.