STRONA GŁÓWNA | MAPA STRONY | O NAS | KONTAKT    


- Przedsiębiorstwa
- JST
- NGO’s
- Szkoły i uczenie wyższe
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (NGO’s)

Organizacje pozarządowe pełnią ważną rolę w funduszach unijnych. Stanowią drugą (po samorządach) grupę potencjalnych projektodawców. Mogą aplikować o środki na projekty związane z rozwojem gospodarczym, które dotyczą m.in. edukacji, kształcenia zawodowego, rewitalizacji obszarów miejskich i promocji przedsiębiorczości.Podobnie jak samorządy, organizacje mogą liczyć na współfinansowanie swoich projektów nawet do 100%. Najczęściej wspierane są przedsięwzięcia tzw. „miękkie” - nieinwestycyjne, związane z kształceniem, doradztwem, pomocą określonym grupom ludzi w zdobyciu właściwego wykształcenia i znalezieniu pracy.

Instytut Innowacji i Biznesu:


 • udziela informacji na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Strukturalnych, Mechanizmów Finansowych oraz z innych źródeł,
 • doradza przy wyborze odpowiedniego programu pomocowego,
 • pomaga przy przygotowaniu projektu,
 • sporządza wniosek do instytucji przyznającej dotację,
 • sporządza wymagane załączniki do wniosku (biznes plan, studium wykonalności),
 • pomaga przy przygotowaniu pozostałych załączników,
 • sporządza sprawozdania okresowe i końcowe potrzebne do rozliczenia projektu.

Programy pomocowe dostępne dla organizacji pozarządowych:


 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,
 • Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
 • Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich,
 • Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich,
 • Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb,
 • Norweski Mechanizm Finansowy,
 • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.